hanai [hānai](ハナイ)|ハワイ語の意味

hanai [hānai](ハナイ)

人に関すること・気持ち

・里子
・(子供を)養う、育てる

「人に関すること・気持ち」に関するハワイ語

「h」ではじまるハワイ語

「h」ではじまるハワイ語一覧へページの先頭へ