konane [kōnane] (コナネ)

ハワイ語の意味

・明るい月光
・チェッカーに似た古代ゲーム

「自然」に関するハワイ語

自然 名詞 動詞」のハワイ語一覧へ