papahi [pāpahi](パーパヒ)

ハワイ語の意味

・飾る、飾り付ける、栄誉を与える

「動詞」に関するハワイ語

名詞 動詞」のハワイ語一覧へ